“Between Passion and Compassion: The Story of the Stone and Its Modern Reincarnations.” Religions 2021, 12(1), 62. https://doi.org/10.3390/rel12010062

“Fushang de guanyin: Cong Shen Congwen dao Li Yu” (The Wounded Avalokiteśvara: From Shen Congwen to Lee Yu), in Taiwan xiandangdai zuojia yanjiu ziliao huibian: Li Yu (Scholarly Sources on Modern and Contemporary Taiwanese Writers: Lee Yu), ed. Mei Chia-Ling, et al. (Taipei: National Museum of Taiwan Literature, 2019), 203–213.

“Xiandai jue yin” (A Modern Voice of Enlightenment), in Wusi @ 100: wenhua, sixiang, lishi (May Fourth @ 100: Culture, Thought, History), ed. David Der-wei Wang and Mingwei Song (Taipei: Linking Books, 2019), 69–72.

“Modern Monkhood,” in A New Literary History of Modern China, ed. David Der-wei Wang (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2017), 260­–265.

“Lu Xun, the Critical Buddhist: A Monstrous Ekayāna.” Journal of Chinese Literature and Culture, Volume 3, Issue 2 (November 2016), 400–428.

“ ‘Jie’ zaofeng xiandai jishiqi: Hongloumeng de shijian yishi yu jiaolü neihe” (When the Buddhist Kalpa Embraces the Modern Time Machine: Temporality and Anxiety in The Story of the Stone). Han yuyan wenxue yanjiu (The Study of Chinese Language and Literature), 1 (2014), 13–24.

“A Doubly Conjured Seed: When Evolutionary Thinking Encountered Buddhism in Lu Xun,” translated into Chinese by Tao Lei. Wenxue (Literature), ed. Chen Sihe and David Der-wei Wang. Fall 2013, 241–261.

Essays 

“Lu Xun’s Buddhological Library.” The Fairbank Center Blog, December 1, 2017. https://medium.com/fairbank-center/lu-xuns-buddhological-library-dc63534bfc55

“Shen Congwen zhi zi yi Shen Congwen” (Reminiscences of Shen Congwen by Shen’s Sons). Yangzijiang pinglun (The Yangtze River Criticism), 1 (2016), 30–33.